Política de Privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a VITAL SEGURO, SA. Per això, i tal com s’estableix en el Reglament general de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei 29/2021 qualificada de protecció de dades personals, es posa en coneixement dels usuaris la política duta a terme sobre el tractament i la protecció de les seves dades de caràcter personal.

Aquesta política de protecció de dades pot variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Andorrana de Protecció de dades (APDA) i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que l’entitat es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials que estiguin vigents en el mateix moment que s’accedeixi a la web.

Data de l’última actualització: 30/04/2022


 

1. ¿Qui és el titular responsable del tractament de les vostres dades?

Responsable del tractament: VITAL SEGURO, SA
NRT: E-800978-R
Domicili social: Ptge. Antònia Font Caminal, 1 bloc C 4t. 1ª. AD700 Escaldes
Delegat de protecció de dades: dpd@vitalseguro.com

 

2. Amb quines finalitats tractem les vostre dades? Quina és la legitimació per poder tractar-les? A qui les comuniquem i durant quant de temps les conservem?

Les vostres dades es tracten de manera lícita, lleial i transparent.

Les vostres dades es recullen amb finalitats determinades, explícites i legítimes, tal com s’exposa en aquesta política, i no són tractades posteriorment de manera incompatible.

Les dades que tractem són les adequades, pertinents i limitades a allò necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

Vetllarem perquè les dades siguin exactes i es mantinguin actualitzades en tot moment. Si es produeix cap canvi o modificació en les vostres dades personals us sol·licitem que ens ho comuniqueu per tal de poder complir amb el principi d’exactitud.

 

2.1 Dades obtingudes a través de la present pàgina web

Les dades obtingudes a través dels formularis habilitats a la web seran tractades amb les següents finalitats:

ATENDRE I GESTIONAR LES VOSTRES CONSULTES I SOL·LICITUDS

 • Legitimació: la base legal per al tractament és el vostre consentiment que es considera atorgat amb l’acceptació de la present política.
 • Termini de conservació: les dades s’eliminen un cop atesa la vostra sol·licitud.
 • Comunicacions a tercers: les vostres dades no seran comunicades a cap tercer excepte per obligació legal.

ENVIAR-VOS INFORMACIÓ PERIÒDICA SOBRE ELS NOSTRES PRODUCTES ASSEGURADORS QUE PUGUIN SER DEL VOSTRE INTERÈS

 • Legitimació: la base legal per al tractament és el vostre consentiment que es considera atorgat amb l’activació de la casella habilitada a l’efecte o la subscripció al nostre butlletí.
 • Termini de conservació: les dades de contacte es mantenen fins que en sol·liciteu la seva supressió.
 • Comunicacions a tercers: les vostres dades no seran comunicades a cap tercer excepte per obligació legal.

Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps marcats amb un asterisc en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, i és voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a VITAL SEGURO, SA són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats estiguin completament ajustats a les seves necessitats.

2.2 Dades obtingudes a través de les nostres relacions professionals establertes amb els contactes comercials i clients potencials, clients, mediadors, ens mèdics i col·laboradors

CONTACTES COMERCIALS I CLIENTS POTENCIALS

Gestionem les dades dels contactes comercials i clients potencials per fer seguiment i promoció sobre els nostres productes asseguradors.

 • Legitimació: la base legal per al tractament de les vostres dades és el vostre consentiment i l’interès legítim de l’empresa en la promoció dels seus productes i serveis. En tot moment, l’usuari podrà expressar el seu desig de no rebre més informació, seguint les instruccions que s’indiquen a cadascuna de les comunicacions que pugui rebre.
 • Termini de conservació: les dades es conserven mentre existeixi la relació precontractual sempre que l’usuari no en sol·liciti la seva supressió.
 • Comunicacions a tercers: les vostres dades no seran comunicades a cap tercer excepte per obligació legal.

CLIENTS

Tractem les dades dels nostres clients amb les següents finalitats:

–   Tramitar la seva sol·licitud per subscriure’s com a prenedor i/o assegurat de la pòlissa d’assegurances indicada.

–   Oferir una correcta valoració del risc de la sol·licitud.

–   Complir, desenvolupar, controlar i executar la prestació dels serveis sol·licitats, verificar les cobertures de la pòlissa, justificar els sinistres, estudiar les autoritzacions, prevenir i investigar el frau, i atendre les reclamacions.

–   Validar factures de tercers pels serveis prestats als assegurats atenent a les cobertures establertes en el contracte d’assegurança.

–   Dur a terme anàlisis estadístiques actuarials, mesuraments i estudis de mercat sobre els productes i serveis oferts per l’empresa, els usuaris i les seves necessitats, tendències, interessos i preferències.

–   Per remetre comunicacions comercials sobre productes de la pròpia companyia. En tot moment, l’usuari podrà expressar el seu desig de no rebre més comunicacions, seguint les instruccions que s’indiquen a cadascuna de les que pugui rebre.

–   Enregistrament de trucades: VITAL SEGURO, SA podrà enregistrar les trucades telefòniques amb finalitats de control de qualitat, comprovació de les prestacions del servei i gestió de reclamacions.

 • Legitimació: les bases legals per al tractament de les vostres dades són: (i) l’execució del contracte d’assegurances per a prestar-vos les garanties sol·licitades, (ii) les obligacions legals per la prevenció del frau, (iii) l’interès legítim de VITAL SEGURO, SA per a l’elaboració d’estudis de mercat i actuarials, per a la correcta gestió de la qualitat del servei i per a l’enviament d’informació comercial sobre productes de la pròpia empresa que puguin ser d’interès.
 • Termini de conservació: les dades es conservaran durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals, en la legislació comptable i fiscal, i en els períodes de prescripció de responsabilitat penalment establerts. Passats aquests terminis la companyia es compromet a cessar en el tractament de les dades. No obstant això, els podrà conservar amb finalitats mèdiques, estadístiques i per a la promoció dels nostres productes que puguin ser del vostre interès sempre que no hagueu manifestat la vostra oposició en aquest sentit.
 • Comunicacions a tercers: les vostres dades (incloses les dades de salut) poden ser tractades per altres entitats asseguradores, reasseguradores o centres mèdics i professionals de la medicina que, per raons de reassegurança, coassegurança o per l’operativa en la gestió de sinistres, intervinguin en la gestió de la pòlissa i dels vostres sinistres. Si procedeix per la naturalesa de la pòlissa contractada, VITAL SEGURO, SA podrà sol·licitar de professionals sanitaris i centres mèdics (públics i privats), informació referent a la salut dels assegurats i del seu procés assistencial, amb la finalitat de realitzar una adequada valoració del risc de la sol·licitud, verificació de les cobertures de la pòlissa, justificació dels sinistres, estudi d’autoritzacions per als serveis que així ho requereixin, etc. A excepció del que s’ha dit anteriorment, no es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal o consentiment exprés de l’interessat.
 • Transferències internacionals: per dur a terme la prestació de cobertures a l’estranger, VITAL SEGURO, SA reassegura el servei amb una tercera companyia asseguradora que serà l’encarregada de dur a terme la gestió i, per tant, de realitzar la transferència internacional de les dades a proveïdors que puguin estar ubicats fora de l’Espai Econòmic Europeu. Referent a això, VITAL SEGURO, SA ha verificat que la companyia reasseguradora realitzi aquestes transferències complint amb les garanties exigides al Reglament europeu de protecció de dades fent incloure als seus contractes amb terceres entitats i centres mèdics estrangers, les corresponents clàusules de protecció de dades.

MEDIADORS

Tractem les dades dels mediadors únicament per a la gestió ordinària de la relació contractual i professional establerta.

Els agents d’assegurances tenen la condició d’encarregat del tractament, per tant, hauran de subscriure el corresponent contracte d’encarregat del tractament en les condicions que estableix l’article 28 del Reglament UE 2016/679 de protecció de dades.

Els corredors d’assegurances tenen la condició de responsable del tractament, fet que els obliga al compliment dels principis i garanties establertes a la normativa de protecció de dades (RGPD i LOPDGDD), i a aplicar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades tractades.

 • Legitimació: la base legal per al tractament és la relació contractual establerta amb el mediador.
 • Termini de conservació: les dades es conserven mentre duri la relació contractual i un cop finalitzada, durant els terminis legals de prescripció de les obligacions contractuals establertes en el Codi civil.
 • Comunicacions a tercers: les vostres dades no seran comunicades a cap tercer excepte per obligació legal.

ENS MÈDICS

Tractem les dades de contacte dels ens mèdics únicament per a la gestió ordinària de la relació contractual establerta.

 • Legitimació: la base legal per al tractament és la relació contractual establerta amb l’ens mèdic.
 • Termini de conservació: les dades es conserven mentre duri la relació contractual i un cop finalitzada, durant els terminis legals de prescripció de les obligacions contractuals establertes en el Codi civil.
 • Comunicacions a tercers: les vostres dades no seran comunicades a cap tercer excepte per obligació legal.

PROVEÏDORS I  COL·LABORADORS

Tractem les dades de contacte dels proveïdors i col·laboradors únicament per a la gestió ordinària de la relació contractual establerta.

 • Legitimació: la base legal per al tractament és la relació contractual establerta.
 • Termini de conservació: les dades es conserven mentre duri la relació contractual i un cop finalitzada, durant els terminis legals de prescripció de les obligacions contractuals establertes en el Codi civil.
 • Comunicacions a tercers: les vostres dades no seran comunicades a cap tercer excepte per obligació legal.

CANDIDATS A LLOCS DE TREBALL

Tractem les dades dels candidats per a la gestió dels processos de selecció, així com per mantenir un arxiu amb informació curricular dels candidats a prestar serveis a la nostra empresa.

 • Legitimació: la base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment, que es considera que atorgueu amb l’enviament del vostre currículum a l’empresa.
 • Termini de conservació: les dades es conservaran com a màxim 5 anys des de la recepció del vostre CV. Atès que les dades curriculars canvien fàcilment amb el pas del temps, per mantenir les dades actualitzades i al dia, us sol·licitem que ens comuniqueu qualsevol canvi o modificació que s’hagi pogut produir.
 • Comunicació a tercers: les vostres dades es podran comunicar a les empreses de selecció de personal i empreses d’avaluació del candidat amb les que VITAL SEGURO, SA ha signat el corresponent contracte d’encarregat del tractament.

VIDEOVIGILÀNCIA

L’empresa disposa de sistemes de videovigilància per preservar la seguretat i la vigilància de les persones, béns i equipaments.

 • Legitimació: la base legal per al tractament de les dades és l’interès legítim de l’empresa per preservar la seguretat i la vigilància.
 • Termini de conservació: l’empresa conserva les imatges durant un termini màxim d’un mes, transcorregut el qual són eliminades.
 • Comunicació a tercers: les vostres dades no es comuniquen a tercers excepte per obligació legal.

3. Quins són els vostres drets en matèria de protecció de dades i com podeu exercir-los?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre les dades que està tractant l’empresa. A continuació, us indiquem els vostres drets:

 • Dret d’accés, rectificació i supressió: teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Limitació del tractament: en determinades circumstàncies, ens podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, només es conserven per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades. L’entitat deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: teniu dret a rebre les dades personals que us incumbeixin, que hagueu facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament s’hagi basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Per exercir aquests drets podeu enviar un escrit a Ptge. Antònia Font Caminal, 1 bloc C 4t. 1ª. AD700 Escaldes, o per correu electrònic al delegat de protecció de dades a dpd@vitalseguro.com identificant a la vostra petició la següent informació:

 1. Dades del sol·licitant (nom i cognoms)
 2. DNI (o passaport)
 3. Adreça de contacte
 4. Dret que voleu exercir
 5. Sobre quines dades concretes formuleu la vostra petició, identificant sempre que sigui possible el tractament sobre el qual formuleu la petició.

En el termini màxim d’un mes resoldrem la vostra petició pel mateix mitjà que hagueu utilitzat inicialment.

Per realitzar qualsevol consulta o queixa sobre el tractament de les vostres dades personals, podeu adreçar-vos també al correu dpd@vitalseguro.com des del qual us atendrà directament el delegat de protecció de dades.

Tot i que creiem que per aquesta via resoldrem qualsevol qüestió relacionada amb la vostra privacitat, si ho considereu oportú podeu presentar una reclamació a l’autoritat de control a través de la web https://www.apda.ad/

4. Seguretat en el tractament

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’empresa aplica mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o l’accés no autoritzats a aquestes dades.